Srutháin 2020 Launch / Seoladh Srutháin 2020

Share This Story:
EAF-Sruthain-blog-pic-01

We are delighted to bring you a re-imagined condensed festival of Srutháin (small streams), an 18 day line-up of online and radio performances, interactive arts, masterclasses and nomadic pop up theatre across our original dates of 9th to 26th July 2020.

Whilst the challenge of the recent times has pushed us all into new and unchartered territory, the Earagail Arts Festival, gratefully supported by our funders are committed to ensuring the survival and sustainability of the arts sector in Ireland, by supporting the artists who were due to present their work this year. And whilst we will never replace the multi-sensory, real life physicality of in person presentation, all artists within this programme have responded with passion, determination and ingenuity to share their creative output with you. We also wanted, as much as possible, to contextualise the festival in the place that has inspired so much creativity, therefore many of these works are rooted in the landscape and set against the backdrop of one of the greatest stages in the world….County Donegal.

These select events are only part of our commitment to artists in 2020 and we have much more to come, in new international and local commissions, ongoing works behind the scenes and some, yet to be announced surprises, which we will keep you updated on throughout the rest of the year.

What we have all learnt during this period of lockdown and isolation is that artists and arts organisations have been core to keeping us entertained, informed and inspired throughout these exceptional times through virtual, broadcast and online performances and projects. 
Our huge thanks to all those artists but also to all the funders, production crews, videographers, sponsors, venues, hotels, volunteers and arts partners in helping to deliver this programme. 

We’d also like to take this opportunity to highlight the hard work and continuous efforts of the National Campaign for The Arts, if you wish to support this initiative in any way you can find out more at www.ncfa.ie   

On behalf of all the board and staff of the festival, the artists, partners and stakeholders we want to thank YOU the audience for your support in the past, the present and the future. 

If you would like to make a donation or gift to the artists, their selected charity, or the festival itself we have included links to these relevant organisations on each of the events. 

We hope you are all keeping safe and well and look forward to seeing you all again in person, in the not too distant future.

Check out the festival line-up ⟶


Tá an-lúcháir orainn a bheith ábalta féile athshamhlaithe níos giorra de shrutháin a chur in bhur láthair, ina mbeidh tob-amharclanna fáin, mionscannáin faisnéise, léiriúcháin ar líne agus ar an raidió agus comhráite idirghníomhacha le linn na ndátaí a bhí againn ón tús: an 9 go dtí an 26 Iúil 2020.

Cé gur chuir an dúshlán a bhí ann le tamall anuas muid go léir i dtreo úrnua nach raibh cur amach ar bith againn air, tá Féile Ealaíne an Earagail, le cuidiú fial ónár gcuid maoinitheoirí, ag iarraidh a chinntiú go mairfidh earnáil na n-ealaíon in Éirinn agus go mbeidh sí inbhuanaithe, trí thacú leis na healaíontóirí a bhí lena saothar a chur i láthair i mbliana. Agus cé go bhfuil sé doiligh an taithí ilchéadfach a shárú a bhíonn i gceist agus duine ansin ina steillbheatha, tá na healaíontóirí ar fad a bhí mar chuid den chlár i ndiaidh glacadh leis an dúshlán le paisean, diongbháilteacht agus clisteacht chun a saothar cruthaitheach a roinnt libh. Bhí muid ag iarraidh fosta, oiread agus a thiocfadh linn, an fhéile a chur i gcomhthéacs na háite atá i ndiaidh an oiread sin cruthaitheachta a spreagadh, dá bhrí sin tá go leor de na saothair seo fréamhaithe sa tírdhreach agus ceann de na stáitsí is fearr ar domhan mar chúlra acu, is é sin, Contae Dhún na nGall.

Níl sna himeachtaí ar leith seo ach cuid dár dtiomantas d’ealaíontóirí in 2020 agus tá i bhfad níos mó le teacht: coimisiúin úra idirnáisiúnta agus áitiúla, cuir i gcás, saothair atá á bhforbairt go ciúin sa chúlra agus roinnt iontas nach bhfuil fógartha go fóill, a gcoinneoimid ar an eolas sibh fúthu idir seo agus deireadh na bliana.

Ceann de na rudaí ar chuir go leor againn suntas ann le linn thréimhse seo na dianghlasála agus an leithlisithe ná an dóigh ar éirigh le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon siamsaíocht, eolas agus inspioráid a thabhairt dúinn i rith na n-amanna eisceachtúla seo trí léirithe agus tionscadail fhíorúla, chraolta agus ar líne.

Gabhaimid buíochas ó chroí leis na healaíontóirí sin ar fad ach, lena chois sin, leis na maoinitheoirí, na foirne léiriúcháin, an lucht físe, na hurraitheoirí, na hionaid, na hóstáin, na saorálaithe agus na comhpháirtithe ealaíon as cuidiú leo an clár seo a sheachadadh.
Ba mhaith linn an deis seo a thapú fosta le haird a tharraingt ar obair chrua agus iarrachtaí leanúnacha an Fheachtais Náisiúnta ar son na nEalaíon. Más mian leat tacú leis an tionscnamh seo ar bhealach ar bith, téigh chuig www.ncfa.ie.

Thar ceann bhord agus fhoireann uile na féile, na n-ealaíontóirí, na gcomhpháirtithe agus na ngeallsealbhóirí ar fad, ba mhaith linn buíochas a ghabháil libhse, an lucht féachana, as bhur dtacaíocht san am a chuaigh thart, san am i láthair agus san am atá romhainn.

Más mian leat síntiús nó bronntanas a thabhairt do na healaíontóirí, don charthanacht atá roghnaithe acu nó don fhéile féin, tá naisc chuig na heagraíochtaí cuí curtha ar fáil againn i gcás gach ceann de na himeachtaí.

Tá súil againn go bhfuil sibh go léir ag coinneáil slán sábháilte agus tá muid ag súil le sibh a fheiceáil arís, aghaidh ar aghaidh, roimh i bhfad.

Sign up to receive the latest updates and news.

More to Explore...